C.G.V.

Všeobecné podmienky predaja spoločnosti S.A.S. FRANCE THERMOMETRE skupiny GUILCOR

Tieto všeobecné podmienky predaja určujú zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou S.A.S. FRANCE THERMOMETRE s kapitálom 2 000 EUR registrovanou u COUTANCESB RCS 913 248 068 pod číslom SIRET 91324806800011 so sídlom v Sartilly (50530) 16 Grande rue Na tieto všeobecné podmienky sa každý kupujúci systematicky upozorňuje, aby mohol uskutočniť objednávku. Skutočnosť, že používateľ vyplní objednávkový formulár, znamená úplný súhlas s týmito všeobecnými podmienkami, ktoré sa budú vzťahovať iba na takto uzatvorenú zmluvu.

Článok 1 - Rozsah uplatňovania všeobecných podmienok predaja - Objednávka

1.1 Rozsah uplatňovania všeobecných podmienok predaja

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „CGV“) sa vzťahujú na akúkoľvek objednávku štandardných produktov (ďalej len „produkt“) uskutočnenú zákazníkom (ďalej len „zákazník“) so spoločnosťou FRANCE THERMOMETRE, (ďalej len „FRANCE THERMOMETRE“), príp. na internetovej stránke spoločnosti FRANCE THERMOMETRE, (ďalej len „stránka“). Na akúkoľvek objednávku zadanú na Stránke sa vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky v znení platnom v deň Objednávky.

1.2 Objednávka

Zákazník berie na vedomie, že pred objednávkou bol oboznámený s informáciami uvedenými v článku L.111-1 Spotrebiteľského zákonníka, a to najmä so základnými vlastnosťami Produktov a ich cenou.
Zákazník pri zadávaní Objednávky uvádza na svoju zodpovednosť presné, presné a úplné potrebné informácie týkajúce sa najmä dodacej adresy Produktov a/alebo fakturačnej adresy. V prípade chyby nenesie FRANCE THERMOMETRE žiadnym spôsobom zodpovednosť.
Potvrdenie Objednávky Zákazníkom pevne a definitívne formalizuje uzatvorenie kúpnej zmluvy so spoločnosťou FRANCE THERMOMETRE s výhradou uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy uvedeného v článku 5 Všeobecných obchodných podmienok.
Zákazník následne dostane e-mailom zhrnutie objednávky s číslom objednávky, dodacou lehotou alebo dostupnosťou na predajni a potvrdením platby.
Odporúčania pred potvrdením objednávky:
Pre špecifické použitie a najmä pre použitie v ERP (Establishment Receiving the Public) sa zákazník musí vopred informovať o špecifických požiadavkách, ktoré môžu vyžadovať predpisy.

Je na zákazníkovi, aby zabezpečil zhodu produktu s jeho aplikáciou.

1.3 Nedostupnosť produktov

Všetky naše produkty ponúkame do vypredania zásob. Ak bude produkt po zadaní objednávky nedostupný, budeme vás čo najskôr informovať.
Potom budete mať možnosť buď zrušiť svoju objednávku alebo ju upraviť prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu na e-mailovej adrese info@thermometre.fr. Tento e-mail je chránený pred spamovými robotmi, váš prehliadač musí podporovať Javascript, aby ste ho mohli zobraziť. FRANCE THERMOMETRE môže byť požiadaný o výmenu nedostupného tovaru za iný s podobnými vlastnosťami a rovnakou alebo lepšou kvalitou za rovnakú cenu.

1.4 Overenie vašej objednávky

Potvrdenie objednávky nadobudne účinnosť, keď FRANCE THERMOMETRE zverejní a oznámi naše potvrdenie o prijatí kupujúcemu, ktorý si predtým prečítal tieto Všeobecné podmienky predaja.
Vyhradzujeme si právo zrušiť akúkoľvek objednávku od zákazníka, s ktorým existuje spor týkajúci sa platby alebo doručenia predchádzajúcej objednávky.

Článok 2 – Produkty

Základné charakteristiky Produktov sú uvedené na Stránke.
V záujme lepšieho naplnenia potrieb Zákazníka sa môže ponuka Produktu na Stránke kedykoľvek zmeniť.
Pred jeho použitím alebo inštaláciou je povinnosťou Zákazníka prečítať si označenie Produktu, technické listy, odporúčania na inštaláciu a akékoľvek upozornenia nachádzajúce sa na Produkte alebo jeho obale.

Článok 3 – Cena

Predajné ceny Produktov sú tie, ktoré sú uvedené na Stránke v čase Objednávky.
Akákoľvek zmena ceny zo strany FRANCE THERMOMETRE po Objednávke nemá žiadny vplyv na Objednávku.
V prípade typografickej chyby v cene Produktu alebo zjavne nesprávnej alebo smiešnej ceny, FRANCE THERMOMETRE upozorní dotknutých zákazníkov na uvedenú chybu a môže zrušiť objednávku Produktu (produktov).
Tieto ceny nezahŕňajú náklady na doručenie. Tieto náklady na doručenie sú zákazníkovi oznámené predtým, ako zákazník potvrdí svoju objednávku a zobrazia sa v súhrne objednávky, ktorý dostane e-mail a na faktúre.

Článok 4 – Platobné podmienky

Úhrada celej sumy Objednávky je vyžadovaná pri potvrdení Objednávky. Platba za Produkty prebieha v hotovosti bez zľavy.
Objednávky sú splatné kreditnou kartou a cez Paypal.

Platba na splátky je dostupná aj cez Oney. Ak si zákazník zvolí platbu vo viacerých splátkach cez Oney, zaväzuje sa rešpektovať Podmienky predaja d'Oney.
Faktúra za produkty bude zákazníkovi oznámená pri doručení.

Článok 5 – Právo na odstúpenie od zmluvy

5.1 Ochranná lehota

V prípade objednávky zadanej na stránke spotrebiteľom má individuálny zákazník v súlade s článkom L 221-18 spotrebiteľského zákonníka lehotu na odstúpenie od zmluvy štrnásť (14) dní od prijatia produktov v prípade, že doručenia.
Po tejto lehote nemôže byť Objednávka z tohto dôvodu zrušená zo strany jednotlivého Zákazníka.
Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť v prípade, že Produkty sú po dodaní integrované a/alebo neoddeliteľne spojené s inými produktmi.

5.2 Podmienky na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy

Zákazník môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť prostredníctvom formulára na zrušenie objednávky, ktorý sa zobrazí na Stránke, alebo kontaktovaním zákazníckeho servisu FRANCE THERMOMETRE (ďalej len „Zákaznícky servis“).
Zákaznícky servis FRANCE THERMOMETRE môžete kontaktovať:
• prostredníctvom nášho formulára
• prostredníctvom adresy info@thermometre.fr
• poštou na nasledujúcu adresu: FRANCE THERMOMETRE route de carolles 50530 SARTILLY

5.3 Podmienky vrátenia Produktov

Zákazník musí najneskôr do štrnástich (14) dní od oznámenia svojho rozhodnutia odstúpiť spoločnosti FRANCE THERMOMETRE kontaktovať zákaznícky servis, aby sa dohodli na podmienkach opätovného odoslania alebo vrátenia Produktov.
Produkty musia byť vrátené v perfektnom pôvodnom stave spolu so všetkým možným príslušenstvom, návodom na použitie a dokumentáciou.
Zákazník vráti Produkt do Obchodu na svoje náklady.
Po skontrolovaní stavu Produktu spoločnosť FRANCE THERMOMETRE zákazníkovi vráti peniaze rovnakým platobným prostriedkom, aký použil zákazník. Personalizované alebo špeciálne objednané produkty nie je možné vrátiť.

5.4 Úhrada

Pre produkty na sklade:
Pri dodržaní vyššie uvedených podmienok sa FRANCE THERMOMETRE zaväzuje uhradiť Zákazníkovi cenu vrátených Produktov, ako aj náklady na počiatočnú dodávku, do štrnástich (14) dní od dátumu vrátenia Produktov spoločnosťou FRANCE THERMOMETRE alebo od odoslanie dôkazu o odoslaní opätovne zaslaných Produktov Zákazníkom, pričom zvolený dátum je dátum prvej z týchto udalostí.
Pre produkty vyrobené na mieru alebo vyrobené:
Keďže produkt bol vyrobený špeciálne pre zákazníka, nie je možné požadovať vrátenie peňazí.

Článok 6: Doručenie

Pri akejkoľvek objednávke si zákazník môže vybrať doručenie na adresu, ktorú uviedol.
Cena dopravy:
Tieto náklady sú uvedené na objednávkovom formulári FRANCE THERMOMETRE.
Dodacia lehota:
Pre Francúzsko je dodacia lehota 72 hodín pre produkty na sklade a 5 týždňov pre produkty vo výrobe.
Ak nie je stanovený termín platby, je dodanie podmienené zaplatením zostatku objednávky. FRANCE THERMOMETRE bude informovať zákazníka akýmkoľvek komunikačným prostriedkom o akomkoľvek možnom oneskorení dodávky.
V prípade, že FRANCE THERMOMETRE prekročí oznámenú dodaciu lehotu o viac ako 15 dní, môže Zákazník vypovedať Zmluvu za podmienok článku L.216-2 Spotrebiteľského zákonníka.
Dodacie podmienky:
FRANCE THERMOMETRE si vyhradzuje právo prinútiť zákazníka, aby znášal náklady spojené s opätovným odoslaním Produktu v dôsledku nesprávnych informácií poskytnutých zákazníkom.
Pri dodaní Produktov musí Zákazník podpísať dodací list predložený prepravcom. Zákazník musí skontrolovať stav Produktov. V prípade zjavnej anomálie (poškodený obal, chýbajúce, poškodené alebo rozbité produkty) zaznamenanej pri dodaní, musí zákazník:
• na dodacom liste presne popíšte stav Produktov (príklady: „chýba 1 produkt z 2 objednaných).
• mať prípadné výhrady spolupodpísané prepravcom.
• do 3 dní po doručení informujte zákaznícky servis FRANCE THERMOMETRE o tomto nesúlade e-mailom na nasledujúcu adresu: info@thermometre.fr s uvedením vášho mena, mena a adresy, ako aj čísla objednávky.
FRANCE THERMOMETRE oznámi Zákazníkovi svoj súhlas alebo zamietnutie žiadosti o vrátenie Produktov čo najskôr. Náklady na vrátenie sú v tomto prípade na zodpovednosť FRANCE THERMOMETRE.
Ak neexistujú konkrétne výhrady, dodávka sa bude považovať za vyhovujúcu objednávke.

Článok 7 – Prevod rizík

Zákazník preberá produkty po dodaní.
Riziká straty, odcudzenia alebo znehodnotenia Produktov, ako aj škody spôsobené Produktmi prechádzajú na Zákazníka doručením alebo prevzatím Produktov z Obchodu.

Článok 8 – Právne záruky

Na produkty sa po predložení faktúry vzťahuje záruka na jednej strane v rámci zákonných ustanovení.
FRANCE THERMOMETRE zodpovedá za vady v zhode tovaru s Objednávkou za podmienok podľa § 217-4 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka a za skryté vady za podmienok ustanovených v § 1641 a nasl. .
Záruka zhody:
Zákazník :
• výhody z obdobia dvoch (2) rokov od odovzdania nehnuteľnosti na prijatie opatrení;
• si môže vybrať medzi opravou alebo výmenou tovaru v súlade s cenovými podmienkami stanovenými v článku L. 217-9 Spotrebiteľského zákonníka;
• je oslobodený od povinnosti poskytnúť dôkaz o existencii nesúladu tovaru počas dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od dodania tovaru.
Záruka na skryté chyby:
Zákazník sa môže odvolávať na skrytú chybu, ktorá je vlastná produktu a robí ho nevhodným na použitie. Pri dodržaní podmienok § 1641 a nasl. Občianskeho zákonníka môže požiadať buď o zrušenie predaja, alebo o zníženie kúpnej ceny v súlade s § 1644 Občianskeho zákonníka.
Výňatky zo spotrebiteľského kódexu:
čl. L. 217-4. - Predávajúci dodáva tovar v súlade so zmluvou a zodpovedá za akýkoľvek nesúlad existujúci v čase dodania.
Zodpovedá aj za chyby v zhode vyplývajúce z balenia, montážneho návodu alebo inštalácie, ak to bolo na jeho zodpovednosť podľa zmluvy alebo bolo vykonané na jeho zodpovednosť.
čl. L. 217-5. - Nehnuteľnosť je v súlade so zmluvou:
1° Ak je to vhodné na použitie, ktoré sa zvyčajne očakáva pri podobnom tovare a prípadne:
• ak zodpovedá popisu uvedenému predávajúcim a má vlastnosti, ktoré predávajúci predložil kupujúcemu vo forme vzorky alebo predlohy;
• ak má vlastnosti, ktoré môže kupujúci oprávnene očakávať s ohľadom na verejné vyhlásenia predávajúceho, výrobcu alebo jeho zástupcu, najmä v reklame alebo označovaní;
2° Alebo ak má vlastnosti definované vzájomnou dohodou medzi stranami alebo je vhodný na akékoľvek špeciálne použitie požadované kupujúcim, na ktoré bol predávajúci upozornený a ktorý tento akceptoval.
čl. L.217-12. – Zákrok vyplývajúci z nesúladu je predpísaný dva roky od dodania tovaru.
čl. L.217-16. - Ak kupujúci požaduje od predávajúceho v priebehu obchodnej záruky, ktorá mu bola poskytnutá pri nadobudnutí alebo oprave hnuteľného majetku, opravu, na ktorú sa vzťahuje záruka, k cene sa pripočítava doba odstavenia v trvaní najmenej sedem dní. trvanie záruky, ktoré zostávalo v platnosti. Táto lehota plynie od požiadavky kupujúceho na zásah alebo sprístupnenia na opravu predmetného tovaru, ak toto sprístupnenie nasleduje po žiadosti o zásah.
Výpisy z Občianskeho zákonníka:
čl. 1641. – Predávajúci je viazaný zárukou na skryté vady predanej veci, ktoré ju robia nespôsobilou na použitie, na ktoré je určená, alebo ktoré toto použitie obmedzujú do takej miery, že by ju kupujúci nezískal, resp. dali len nižšiu cenu, ak by ich poznal.
čl. 1648. – Žalobu v dôsledku redhibičných chýb musí kupujúci uplatniť do dvoch rokov od zistenia chyby.
čl. 1792-2. - Predpoklad zodpovednosti ustanovený v článku 1792 sa vzťahuje aj na škody, ktoré ovplyvňujú pevnosť prvkov vybavenia diela, ale iba vtedy, ak sú neoddeliteľne súčasťou konštrukcie životaschopnosti diela, základu atď., uzavretého alebo zakrytého.
Prvok zariadenia sa považuje za neoddeliteľné teleso s jednou z funkčných, základových, nosných, ohradových alebo strešných konštrukcií, ak jeho odstránenie, demontáž alebo výmenu nemožno vykonať bez poškodenia alebo odstránenia materiálu pri tejto práci.

Článok 9: Rozhodné právo – Mediácia – Príslušné súdy

Tieto Všeobecné obchodné podmienky podliehajú francúzskemu právu. V prípade sporu musí zákazník najskôr kontaktovať zákaznícky servis FRANCE THERMOMETRE e-mailom na nasledujúcu adresu info@thermometre.fr alebo doporučenou poštou s AR na nasledujúcu adresu: 16 Grande rue in 50530 SARTILLY.
V súlade s článkom L. 211-3 Spotrebiteľského zákonníka sa pri reklamáciách, ktoré už boli písomne ​​podané na zákazníckom servise FRANCE THERMOMETRE kratšie ako rok a ktoré neviedli k dohode, môže jednotlivý zákazník bezplatne obrátiť na mediačný postup.
Na vyriešenie sporu po nákupe uskutočnenom na thermometre.fr môže individuálny zákazník použiť aj platformu mimosúdneho riešenia sporov online zriadenú Európskou úniou a dostupnú na tejto adrese: https://ec.europa.eu/consumers /odr/main/?event=main.home.show
V prípade neexistencie dohody so zákazníckym servisom FRANCE THERMOMETRE alebo v prípade zlyhania sprostredkovania, ak je zákazníkom fyzická osoba, príslušným súdom bude súd určený podľa pravidiel zvykového práva. Ak je Zákazník profesionál, príslušným súdom je Obchodný súd COUTANCES.

Článok 10: Osobné údaje

Osobné údaje, ktoré Zákazník oznámi spoločnosti FRANCE THERMOMETRE, sú určené na riadne vybavovanie Objednávok, vedenie obchodných vzťahov a faktúr, zlepšovanie kvality ponúkaných Produktov, čo najlepšiu reakciu na očakávania Zákazníka, vytváranie obchodných štatistík a /alebo jej umožniť využívať ponuky FRANCE THERMOMETRE, jej dcérskych spoločností a/alebo jej obchodných partnerov. Zákazník súhlasí s použitím svojich údajov spoločnosťou FRANCE THERMOMETRE a/alebo tretími stranami, dcérskymi spoločnosťami alebo obchodnými partnermi spoločnosti FRANCE THERMOMETRE. Zákazník má v súlade s predpismi týkajúcimi sa osobných údajov právo na prístup, opravu a vymazanie a právo na obmedzenie spracúvania, ktoré sa ho týka, ktoré môže uplatniť zaslaním e-mailu na adresu: info@thermometre.fr alebo registrovaným poštou s AR na nasledujúcu adresu: 16 Grande rue in 50530 SARTILLY
Spotrebitelia, ktorí si neželajú byť predmetom telefonického obchodného vyhľadávania, sa môžu bezplatne zaregistrovať v zozname odporcov telefonického agitácie Bloctel.

Článok 11: Duševné vlastníctvo a autorské právo FRANCE THERMOMETRE

Všetky prvky, najmä texty, obrázky, fotografie, ilustrácie, zvuky, hudba, zverejnené online na stránke sú, pokiaľ nie je uvedené inak, výhradným vlastníctvom FRANCE THERMOMETRE. V dôsledku toho a pri uplatňovaní ustanovení Kódexu duševného vlastníctva, legislatívnych a regulačných ustanovení všetkých krajín a medzinárodných dohovorov, akékoľvek znázornenie a/alebo reprodukcia, vcelku alebo čiastočne, jedného z vyššie uvedených prvkov, urobená bez predchádzajúceho písomný súhlas FRANCE THERMOMETRE je zakázaný. Keď sa prihlásite na odber jednej z našich služieb, FRANCE THERMOMETRE vám udeľuje oprávnenie na používanie údajov a grafiky, ktoré vám boli poskytnuté ako súčasť tejto služby, pre akúkoľvek aplikáciu za predpokladu, že uvediete zdroj týchto údajov a výslovne uvediete názov „ FRANCÚZSKY TEPLOMER“.
Ak je Zákazník profesionál, príslušným súdom je Obchodný súd COUTANCES.